Animatwork is een onderdeel van Lionatwork. Animatwork is de animatietak van Lionatwork is gevestigd in hetzelfde pand, op hetzelfde adres.
Lionatwork, gevestigd aan Atoomweg 10, 9743 AK Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Lionatwork: de vennootschap onder firma genaamd Lionatwork, ingeschreven in het handelsregister onder nummer […], tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
 2. Offerte: alle aanbiedingen en/of prijslijsten van Lionatwork aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Lionatwork en
 4. Opdrachtgever;
 5. Opdracht: de dienst of het product dat door Lionatwork geleverd zal worden; Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Lionatwork de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst;
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever;
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
 9. Aw.: Auteurswet 1912;
 10. Werk(en): een foto of een videoproductie, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers, gemaakt door Lionatwork.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lionatwork en Opdrachtgever, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Opdrachten en Overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Lionatwork slechts bindend indien en voor zover deze door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod/Offerte

 1. Lionatwork doet een aanbod in de vorm van een Offerte.
 2. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden tot uiterlijk in de Offerte aangegeven deadline, en bij gebreke daarvan tot uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending van de Offerte door Lionatwork.
 3. Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Lionatwork zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden.
 5. In de Offerte wordt de Opdracht kort omschreven: gegevens tekeningsbevoegd bedrijf/Opdrachtgever, doel van de Opdracht, gebruiksvorm, eventuele medewerking of inbreng Opdrachtgever, eventueel uiterste oplevertermijn.
 6. Een Offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten, deze blijven eigendom van Lionatwork en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.
 7. Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste Offerte die derhalve leiden tot een nieuwe Offerte worden extra kosten in rekening gebracht (zie art. 6).
 8. De prijzen in de Offertes zijn exclusief BTW.

Artikel 4. Aanvaarding van het aanbod

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Lionatwork werk verricht in het kader van de Overeenkomst, of bij vooruitbetaling bij productieopdrachten indien vermeld in de Offerte, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Lionatwork behoudt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Lionatwork is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 1. Lionatwork zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.
 2. Lionatwork spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Lionatwork zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. De Opdrachtgever zal Lionatwork steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Lionatwork is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door Lionatwork gehanteerde stijl. Lionatwork kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Lionatwork plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.

Artikel 6. Tussentijdse wijziging van de Opdracht

Artikel 7. Oplevering

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Lionatwork opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Lionatwork pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

Artikel 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 1. Indien aannemelijk is dat Lionatwork hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Lionatwork dit doorberekenen aan de Opdrachtgever.
 2. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 3. In beginsel zal aan Opdrachtgever bij het einde van de Opdracht een factuur worden gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook indien de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt. Bij omvangrijke opdrachten vindt facturering geheel of in delen vooraf plaats.
 4. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf de vervaldatum. Indien de Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de Opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, onverminderd de verschuldigde rente.
 5. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de factuur in.

Artikel 9. Opschorting en annulering

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Lionatwork, nadat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Lionatwork aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Lionatwork gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Lionatwork, wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door Lionatwork, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht. Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de Opdrachtgever worden doorgeschoven heeft Lionatwork recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag. Als er reeds werkzaamheden zijn verricht (zoals voorbereidingen dan wel uitvoering dan wel mogelijke reserveringen i.v.m. de Opdracht) brengt Lionatwork daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren in relatie tot totaal aantal geprognotiseerde uren.

Artikel 10. Overmacht

Er kan sprake zijn van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat Lionatwork van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Natuurlijk zal Lionatwork de Opdrachtgever meteen op de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van vergelijkbare professionaliteit. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van Lionatwork, indien een deel van de Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Lionatwork aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
 2. Lionatwork is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.
 3. Indien Lionatwork geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
 4. Voor elke door Lionatwork aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Lionatwork kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 5. De Opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht binnen drie maanden na afronding van de Opdracht schriftelijk bij Lionatwork te kennen geven.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Lionatwork tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van Lionatwork.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Lionatwork voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Werken berust bij Lionatwork.
 2. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het Werk van Lionatwork, indien niet anders overeengekomen. Niettemin geldt dat zolang een Werk nog niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, alle rechten exclusief bij Lionatwork blijven.
 3. Lionatwork geeft bij levering van Werken in de zin van de Auteurswet toestemming voor het in de Offerte overeengekomen gebruik. Voor elke andere toepassing of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende Overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor publicatie in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de Opdracht werd gemaakt.
 4. Lionatwork houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd het Werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit.
 6. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Lionatwork.
 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van Werken ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Lionatwork, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.
 10. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lionatwork.
 11. Elk gebruik van een werk van Lionatwork dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Lionatwork.
 12. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage, en publicatie zonder naamsvermelding.
 13. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Lionatwork, rekent zij drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 14. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Lionatwork.
 15. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde Werk die niet de goedkeuring van Lionatwork krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden.
 16. Opdrachtgever garandeert aan Lionatwork dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Lionatwork en dat de Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door Lionatwork vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal Lionatwork en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Lionatwork.

Artikel 13. Portretrecht

 1. De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan Lionatwork om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij Lionatwork schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Geheimhouding

Lionatwork verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever die zij in het kader van de Opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht. Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan kunnen door Lionatwork gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor de Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van de Opdrachtgever of puur intern gebruik.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Lionatwork behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  Lionatwork aan de Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Lionatwork en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement Groningen is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Lionatwork en de Opdrachtgever kennis te nemen.
Contact

Let's work together!

We helpen je graag met het overbrengen van jouw complexe boodschap.

Jouw animatie, jouw project

Vertel ons alles over je product, dienst of proces.

Al een idee?

Heb je al een idee voor een animatie? We luisteren graag!

Publicatie

Wij denken met je mee waar jouw animatie gepubliceerd moet worden en hoe de animatie het beste tot zijn recht komt.

+31 050 211 36 43

Contact